Reëls en Regulasies vir Veilings

Reëls en Regulasies vir Veilings onder die beskerming van die Meatmaster

Skaaptelersgenootskap van Suid-Afrika.

Inhoudsopgawe:

 1. Definisies
 2. Tipe Veilings onder beskerming van die Genootskap
 3. Beskrywing van veilings onder beskerming van die Genootskap:
 4. Veilings nie onder beskerming van die Genootskap.
 5. Algemene Veilings reëls
 6. Keurders verantwoordelikheid met veilings:
 7. Aansoek om veiling onder beskerming van die Genootskap te hou

1. Definisies:

  • Geregistreerde Meatmasters beteken: ‘n Meatmaster wat met ‘n kudde kenmerk, ‘n Jaartal, ’n volgnommer en ‘n geboorte datum aangeteken word en goedgekeur word deur SA Stamboek. Hierdie diere moet nog steeds die keuring slaag om op veilings onder die beskerming van die Genootskap aangebied te kan word.
  • Goedgekeurde Meatmasters beteken: ‘n Meatmaster wat met oor nommer geïdentifiseer word en goedgekeur word deur ‘n keurder van die Genootskap.
  • Kommersiële Meatmasters beteken: Meatmasters wat nie keuring kan slaag vir registrasie doeleindes nie of nie geïdentifiseer kan word met Jaartal en volgnommer nie. Hierdie diere word nie onder beskerming van die Genootskap verkoop nie.
  • Keuring: Word uitgevoer op veilings en/of op die plaas deur keurders van die Genootskap om seker te maak dat betrokke diere aan al die minimum vereistes van die Rasstandaarde voldoen. Keuring op ‘n veiling kan verskil van keuring op die plaas omdat die kwaliteit van diere wat op ‘n veiling aangebied kan word van ‘n hoër standaard kan wees as die minimum Rasstandaarde as die verkopers van die betrokke veiling dit so versoek.
  • Onafhanklike Keurder: ‘n Onafhanklike Keurder is ‘n Keurder wat geen affiliasie met die betrokke Veiling of Diere het nie.
  • “Onder Beskerming”: Die term “onder die beskerming van die Meatmaster Skaaptelersgenootskap van SA” beteken dat die Genootskap die egtheid van die teel- en prestasiegegewens van elke dier, soos in die amptelike katalogus verskyn, gekontroleer het en dat ‘n keurder van die Genootskap, voor die veiling, elke dier geïdentifiseer en visueel geïnspekteer het vir die minimum ras eienskappe en veilings waardigheid. Dit beteken dat die amptelike Meatmaster keurder wat die Genootskap verteenwoordig die diere ten opsigte van die ras standaard en veilings waardigheid op die veilings perseel sal inspekteer. Die genootskap kan egter nie verantwoordelikheid aanvaar dat die verkeerde skaap opgeveil is of vir enige verborge gebreke, siektetoestand, vrugbaarheid en/of dragtigheid-status van enige van die skape wat aan gebied word nie
  • “Veilings waardigheid”: Veilings waardigheid sal beteken dat diere wat geïnspekteer word nie te maer of oorvet is nie en dat die diere se sigbare gesondheid nie onder verdenking is nie. Dit beteken ook dat daar geen sigbare teken van besmetting van luise, brandsiek, ernstige wurm besmetting, omlope of koksidiose teenwoordig is nie. Geneesde en harde absesse word tans aanvaar, onooglike, sagte absesse en absesse wat nog dreineer kwalifiseer nie.
  • SA Stamboek keurings vir veilings: Aansoek moet gedoen word vir SA Stamboek veilings waar ‘n onafhanklike keurder aangestel word deur die raad soos per verwysing 1.1.5 ten same met ‘n addisionele keurder wat nie onafhanklik hoef te wees nie en die kostes verbonde aan die keurder sal betaal word deur die organiseerder/ verkoper. Die onafhanklike keurder sal die keurings verslag aan die Genootskap se kantoor stuur vir rekorddoeleindes.

 

2. Tipe Veilings onder beskerming van die Genootskap:

  • Nasionale Veilings: Hierdie veilings word beheer en gereël deur die Genootskap op ‘n sentrale plek in die land (Bloemfontein) om ‘n veilings geleentheid te skep vir ons lede. Reëls en regulasies soos onder andere ouderdom van skaap, aanbod, en standaard van screening word deur die genootskap bepaal.  Meer spesifieke reëls kan van toepassing wees op ‘n Nasionale Meatmaster veiling wat beskikbaar sal wees saam die inskrywings dokumente.
  • Groep veilings: Hierdie veilings word gereël deur ‘n groepering van lede wat ‘n gesamentlike veiling hou. Keuring word deur ‘n onafhanklike keurders van die Genootskap uitgevoer.
  • Produksie veilings: Word gereël deur die betrokke teler, maar keuring word steeds deur ‘n onafhanklike keurder van die Genootskap uitgevoer.
  • Veld Ram veilings: Word gereël deur die veld ram klubs en keuring voor die veiling moet ook deur ‘n onafhanklike keurder gedoen.
  • Streeks veilings :  Hierdie veilings word gereël deur die lede van daardie betrokke streek en gas verkopers uit ander streke kan genooi word deur veilings komitee. Maar keuring moet steeds deur ‘n onafhanklike keurders van die Genootskap uitgevoer word. 
  • Klub veilings : Hierdie veilings word in streeks gebonde areas gehou en dieselfde reëls soos in 1.2.2 Groep veiling is van toepassing.

 

3. Beskrywing van veilings onder beskerming van die Genootskap:

  • Beskerming deur die Meatmaster telers genootskap impliseer hoofsaaklik keuring deur gekwalifiseerde keurders.
  • Die Genootskap kan behulpsaam wees met ‘n dispuut maar die onus bly op die koper en verkoper.
  • Die Genootskap sal toesien dat alle veilings reëls nagekom word.
  • Die Genootskap sal graag wil sien dat alle lede hulle veilings onder beskerming van die Genootskap aanbied.  Hier deur kan ons as Genootskap die beste doen om ons ras te beskerm en aan nuwe toetreders tot die Meatmaster ras help om beter te verstaan hoe die ras funksioneer en oor die tipe Meatmaster wat aangekoop kan word.
  • Die Genootskap kan nie instaan vir die integriteit van sy lede nie, maar kan slegs op tree as veilings reëls oortree word. Kopers moet hulle eie huiswerk doen omtrent telers en word dit baie sterk aanbeveel dat kursusse bygewoon word nog voordat skape aangekoop word.  Van die keurders kan ook gevra word om behulpsaam te wees tydens veilings.

4. Veilings NIE onder die Beskerming van die Genootskap.

  • Hierdie sal slegs groep veilings, produksie veilings of uit die hand verkope wees. Met al die veilings is daar geen advertensie van Genootskap kant af, of word daar enige verantwoordelikheid vir die verkoop van die diere deur die Genootskap gedra nie.  Hierdie veilings en transaksies is tussen koper en verkoper en alle dispute moet tussen hulle opgelos word.
  • Die Genootskap logo mag ook nie op telers advertensies verskyn nie.
  • Diere wat op so veiling aangekoop is, wat nie aangeteken is nie kan nie by SA Stamboek opgegee word as goedgekeurde Meatmasters nie. As die koper die diere wel by SA Stamboek wil aanteken sal ‘n Keurder van die genootskap eers daardie diere moet gaan keur.

 

5. Algemene veilings reëls:

  • Daar word ‘n onafhanklike keurder aangestel by alle veilings onder beskerming van die Genootskap. Enige veiling waar daar nie amptelike keuring van die veilings diere deur ‘n Meatmaster Keurder plaasgevind het nie, word beskou as nie onder die beskerming van die Genootskap nie.
  • Hierdie onafhankilke keurder word deur die Raad aangestel.
  • Die Raadslid verantwoordelik vir keurings moet die organiseerder in kennis stel oor wie die onafhanklike keurder gaan wees vir die veiling.
  • Alle Meatmaster veilings, wat die Meatmaster Logo en/of Naam gebruik moet 0.5% van die veiling se opbrengs aan die Genootskap betaal.
  • Reis koste en ‘n dag fooi moet aan ‘n keurder betaal word uit die 0.5 % kommissie wat die genootskap ontvang. Dit is die organiseerders van die betrokke veiling se verantwoordelikheid om te verseker dat hierdie keurder sy vergoeding deur die genootskap ontvang.
  • ‘n Dispuut oor vrugbaarheid by ramme moet binne 30 dae na datum van veiling geopper word en ‘n sertifikaat van ‘n veearts moet voorsien word. Na die tydperk word dit beskou as onredelik. Verkopers word verplig om die onderneming te eerbiedig binne die tydperk.
  • Slegs ramme met ʼn Brucella-Ovis negatiewe sertifikaat , nie ouer as 90 dae mag ontvang word op veilings onder beskerming van die Genootskap. Alleenlik sertifikate van geakkrediteerde laboratoriums geld. Dit is die verantwoordelikheid van die organiseerders van die betrokke veiling om te sorg dat dit na gekom word. Dit kan deur die onafhanklike Keurder gekontroleer word.
  • Sou ‘n aandeel in ‘n ram verkoop word of aan meer as een teler verkoop word moet al die aandeel houers aan SA Stamboek deur gegee word.
  • Sou ‘n ontvanger ooi op veiling verskyn, moet embrio vaar en moer van die lam in katalogus verskyn en aan SA Stamboek voorsien word.
  • Diere wat op ‘n veiling aangekoop is, wat nie reeds aangetekende diere is nie kan nie by SA Stamboek opgegee word as ‘n goed gekeurde Meatmasters nie. As die koper die diere wel by SA Stamboek wil aanteken sal ‘n Keurder van die Genootskap eers daardie diere moet gaan keur ,maar as die diere wel aangekoop is op ‘n veiling waar daar aansoek gedoen is vir SA Stamboek keuring  (verwys 1.1.8) en die  keurders die diere goedgekeur het mag die diere by SA Stamboek opgegee word.
  • Alle diere wat op ‘n veiling afgekeur is moet direk na die Keuring afgehandel is uit die veilings lokaal verwyder word.

 

6. Keurders verantwoordelikheid met veilings:

  • Om deeglike keuring van al die diere op die betrokke veiling te doen en te verseker dat hul voldoen aan die minimum ras standaarde en veilings waardigheid, of indien so versoek die minimum standaard te verhoog.
  • Dit is die keurder se verantwoordelikheid om dit duidelik te stel aan die veilings huis of afslaer dat die veiling amptelik as afgehandel verklaar moet word voordat diere wat nie onder beskerming aangebied word, verkoop mag word.
  • Genomineerde keurder kan enige ander keurders ook betrek om hom behulpsaam te wees. Slegs kostes van die onafhanklike Keurder sal deur Genootskap gedek word.

 

7. Aansoek om veiling onder beskerming van genootskap te hou:

  • Om ‘n veiling onder die beskerming van die Meatmaster Skaaptelersgenootskap te hou moet daar skriftelik aansoek gedoen word by die Meatmaster kantoor, of die verkoper of betrokke veilings organiseerders kan die raadslid verantwoordelik vir “Veilings” kontak oor die aansoek.
  • Verkopers moet ‘n skriftelike aansoek dokument by die kantoor kry, dit onderteken en terug stuur per epos. Die dokument is ‘n bindende kontrak tussen die Genootskap en die verkopers om te verseker dat alle reëls, regulasies en betalings na gekom sal word. Dit is ook om informasie oor die veiling by te kan voeg by die Kalender, die veiling behulpsaam te kan wees met bemarking en die amptelikheid van die veiling deur die Genootskap te bevestig.
  • Aansoek om ‘n veiling onder die beskerming te hou moet minstens 3 maande voor die veiling ingedien word
  • Wanneer aansoek gedoen word kan die Genootskap die organiseerders van die betrokke veiling behulpsaam wees met sinvolle beplanning en datums.
  • Die advertensie van die spesifieke veiling moet voor plasing en/of bemarking na die Kantoor gestuur word vir goedkeuring sowel as bemarking.